Projektiranje

Projektiranje

 • Na Aljaževem hribu v Celju sta zgradjena dva večstanovanjska objekta. Zasnova objektov skupaj z zunanjo ureditvijo stanovalcem zagotavljat veliko mero zasebnosti in s tem visoko kvaliteto bivanja. Izvedba zunanje ureditve zajema naslednje elemente: dovozno cesto, intervencijsko pot, oporne zidove, zelene površine ter odvodnjavanje sanitarnih in meteornih vod.
  Ureditev je izvedena tako, da se gradnja v največji možni meri vklaplja v okolje. Zunanje površine so po funkciji razdeljene na vstopni del na severni in zahodni strani objektov ter zeleni del na južni in vzhodni strani. Dostopi so urejeni brez arhitektonskih ovir.

  Potrebna je novejša različica Adobe Flash Player-ja.

  Get Adobe Flash player

 • Investitor je rekonstruiral obstoječ spomeniško varovan objekt in pri tem v največji možni meri funkcionalno uredil okolico. Ob tem je ohranil in v ureditev vključil arheološke najdbe, obnovil kamnit zid, uredil prireditveni prostor ter dostop in parkirna mesta.

  Potrebna je novejša različica Adobe Flash Player-ja.

  Get Adobe Flash player

 • Potrebna je novejša različica Adobe Flash Player-ja

  Get Adobe Flash player

 • V Arclinu je investitor zgradil naselje vrstnih hiš. V okviru gradnje je urejena vsa potrebna komunalna in energetska infrastruktura, servisne ceste, površine za mirujoči promet, zelene površine in ekološki otoki.
  Grafične priloge prikazujejo gradnjo zunanje ureditve predvideno po fazi PGD.

  Potrebna je novejša različica Adobe Flash Player-ja

  Get Adobe Flash player

 • Investitor je zgradil manjše naselje vrstnih hiš v zaselku Notranje gorice. Naselje obsega devet vrstnih hiš, ki so razdeljene na tri ločene objekte. Za objekte je na zemljišču uredil vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo, dovozno cesto, površine za mirujoči promet, zelene površine, malo čistilno napravo in ekološki otok za postavitev zabojnikov za odpadke.
  Dovozna cesta je obrobničena z betonskimi robniki in poteka po sredini pozidave. Ob desni strani je izveden hodnik za pešce. Pohodne površine ob objektih so tlakovane. Travne površine so izvedene kot negovana trata, kjer je potrebna zagotovitev povoznosti, so ojačane z armiranimi travnimi rešetkami.
  Odvodnjavanje meteornih in sanitarnih vod je urejeno v ločenem sistemu. Meteorni kanal je izveden kot cevni meteorni zadrževalnik za zadrževanje vod v času intenzivnega naliva (ATV-128). Sanitarne vode se očistijo na čistilni napravi. Zajete meteorne in obdelane sanitarne vode se preko črpališča po tlačnem vodu vodijo v vodotok.
  Oskrba s pitno vodo je zagotovljena z izvedbo sekundarnega vodovoda, ki poteka po območju hodnika za pešce.
  Za potrebe ogrevanja je na jugozahodnem robu obravnavanega območja postavljena cisterna za plin in do objektov dovod plina, ki prav tako poteka po trasi hodnika za pešce.
  Za uvozom je postavljeno zbirno mesto za ločeno zbiranje odpadkov. Varovano je z nizkim zidcem in zasnovano tako, da je mogoč nemoten dovoz ter manipulacija z zabojniki.

  Potrebna je novejša različica Adobe Flash Player-ja.

  Get Adobe Flash player

 • Zunanja ureditev Hotel Celjska koča zraven čistilne naprave zajema ureditev dovozne ceste, parkirnih mest, peš dostopa, zelenic in brežin, servisnega dvorišča, odvodnjavanje meteornih in zalednih vod, ureditev odvodnje prečiščenih vod iz čistilne naprave ter ureditev otroškega igrišča.
  Na območje sta urejena dva  dostopa - s strani Celja in s strani Svetine. Uporabnikom omogočata  dostop do objekta in parkirišč. Med objektom in cesto je razpoložljiv prostor z rezerviran za parkiranje invalidov. Glavno parkirišče je na vzhodni strani objekta. Hodnik za pešce na vzhodni strani uporabnikom in obiskovalcem omogoča dostop do koče z glavnega parkirišča. Predvsem pešcem povečuje stopnjo varnosti v prometu.
  Manipulativna površina, namenjena gospodarskemu dovozu in uvozu za teptalec za sneg ter postaji za oskrbo teptalca z gorivom, je na skrajnem severovzhodnem delu. Postaja za oskrbo teptalca z gorivom je organizirana v okviru podpornega zidu. Za zidom je v zemljo vkopana cisterna. Naprava za točenje goriva je izvedena v niši podpornega zidu.
  Površina na severni in zahodni strani objekta je urejena kot zelenica. Višinska ureditev brežin je prilagojena arhitekturni zasnovi objekta in deloma zasajena. V okviru ureditve je organizirano otroško igrišče, ki se tekom uporabe objekta širi.

  Potrebna je novejša različica Adobe Flash Player-ja.

  Get Adobe Flash player