Projektiranje

Čistilne Naprave

 • Čistilna naprava kapacitete 650 PE je postavljena ob novem hotelu Golte na smučišču.
  Odpadna sanitarna voda doteka gravitacijsko po ločeni kanalizaciji v črpalno komoro, ki je pozicionirana pred čistilno napravo. Mehanska obdelava se vrši s pomočjo rotirajočega sita. To odstrani večino plavajočih in grobih delcev, ki jih vsebuje surova odpadna voda. Mehansko predčiščenje zaščiti tudi opremo biološke stopnje pred abrazijo in prepreči odlaganje sedimentov na dno bazenov.
  V biološki stopnji se odpadna voda naprej akumulira v bazenu, kjer se vrši denitrifikacija. Odpadna voda nato doteka v MBBR bazen, kjer se prične biološko razkrajanje efluenta.
  Ozračena in biološko razkrojena odpadna voda odteka v naknadni lamelni usedalnik. V usedalniku se biološko blato loči od očiščene vode in se useda na dno. Od tu se blato prečrpava nazaj v bazen denitrifikacije kot povratno blato. Višek blata se odvaja direktno v dehidracijsko enoto. Dehidrirano blato se skladišči v vrečah, ki se periodično odvažajo na sežig.

  Vsebina na tej strani zahteva Adobe Flash Player

  Get Adobe Flash player

 • Investitor je za območje bivše Železarne Ravne zgradil čistilno napravo za čiščenje komunalnih odpadnih vod kapacitete 1200 PE. Čistilna naprava je postavljena v objektu - skladišču - in je v celoti demontažna. Deluje na naslednjih mehansko bioloških postopkih čiščenja: mehansko predčiščenje, biološko čiščenje in naknadno usedanje blata.
  Odpadna sanitarna voda po tlačnem vodu priteka v hidro sito, kjer se odstranijo grobi delci. Mehansko obdelana voda teče naprej v biološko stopnjo.
  V biološki stopnji se odpadna voda akumulira v bazenih, kjer se vrši denitrifikacija. Odpadna voda nato doteka v biodisk, kjer se prične biološko razkrajanje efluenta. Biodisk rotira konstantno 24 ur na dan.
  Ozračena in biološko razkrojena odpadna voda odteka v naknadni lamelni usedalnik. Tu se biološko blato loči od očiščene vode in se useda na dno usedalnika. Blato se prečrpava nazaj v akumulacijo s funkcijo denitrifikacije kot povratno blato. Višek blata se odvaža na centralno ČN.
  Očiščena voda odteka preko prelivnega roba po odtočnem žlebu preko revizijskega jaška v recipient.
  Čistilna naprava obratuje samodejno in za obratovanje potrebuje minimalno energije. Vzdrževanje ni zahtevno. Potrebna je dnevna kontrola delovanja in občasno odvažanje blata.

  Vsebina na tej strani zahteva Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

 • Čistilna naprava kapacitete 500 PE stoji v neposredni bližini novega hotela Dobrava. Deluje po principu MBBR tehnologije. Sestoji se iz mehanske stopnje, denitrifikacije, nitrifikacije, lamelnega usedalnika in zgoščevalca blata. Proces obdelave blata je nadzorovan s pomočjo krmilnika in je popolnoma avtomatiziran. Gre za kontejnersko izvedbo čistilne naprave, ki se bo po dograditvi kanalizacijskega sistema prestavila na drugo lokacijo.

  Vsebina na tej strani zahteva Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

 • Za naselji Spodnja in Zgornja Gorica, kjer prevladuje predvsem individualna stanovanjska gradnja, je zgrajena čistilna naprava kapacitete 540 PE.
  Tipska čistilna naprava sloni na tehnologiji pritrjene biomase. Sestavljajo jo naslednji elementi:

  Hidro sito
  Primarni usedalnik L ´ B ´ H = 750 ´ 250 ´ 266 cm
  Biodisk L ´ B ´ H = 700 ´ 240 ´ 230 cm
  Sekundarni usedalnik L ´ B ´ H = 550 ´ 250 ´ 266 cm
  Zgoščevalec za blato L ´ B ´ H = 500 ´ 250 ´ 270 cm

  Objekti so med seboj povezani s tlačnimi in gravitacijskimi povezavami. Tehnologija je klasična in preizkušena. Čistilna naprava je zasnovana tako, da obratuje samodejno in za obratovanje potrebuje minimalno energije. Vzdrževanje je nezahtevno. Potrebna je dnevna kontrola delovanja in občasno praznjenje zgoščevalca.

  Vsebina na tej strani zahteva Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player